Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

SLO

Orientalska književnost ()

 • Prilika o izgubljenem sinu

Antika, Antična kjiževnost (-800 do -500)

 • Odiseja
 • Kralj Ojdip

Srednji vek pri slovencih (1000 do 1400)

 • Brižinski spomeniki
  • Pridiga o grehu in pokori

Humanizem in renesansa (1400 do 1600)

 • Romeo in Julija
 • Don Kihot

Reformacija in protestantizem (1550 do 1600)

 • O zidavi cerkva

Barok ()

 • Na noviga lejta dan

Razsvetljenstvo (1768 do 1819)

 • Matiček se ženi

Romantika (1800 do 1830)

 • Jevgenij Onjegin
 • Krst pri Savici
 • Sonetni venec

Realizem (1830 do 1870)

 • Zločin in kazen

Naturalizem (1880 do 1900)

 • Hiša lutk

Realizem v Slovenski književnosti (obdobje med romantiko in realizmom) (1848 do 1899)

 • Mejnik
 • Visoška kronika

 • Martin Kačur
 • Hlapci

Moderna (1899 do 1918)

 • Saloma

Evropska književnost 20. stoletja

 • Preobrazba
 • Tujec
 • Čakajoč Godota

Ekspresionizem v slovenski književnosti (1918 do 1930)

 • Kons. 5
 • Matkova Tina
 • Dogodek v mestu Gogi

 • Samorastniki
 • Bosa pojdiva dekle, obsorej

Sodobna slovenska književnost (od 1950 dalje)

 • Južni otok
 • Črni deček
 • Tantadruj
 • Manuet za kitaro
 • Veliki briljantni valček

Orientalska književnost ()

Prilika o izgubljenem sinu

Antika, Anticna književnost (-800 do -500)

Odiseja - Homer Kralj Ojdip - Sofokles Znacilnosti - Razvija liriko, epiko in dramatiko, osrednje mesto zavzemata ep in tragedija.

Stari grki so verjeli v vec bogov, ti imajo pomembno vlogo v književnosti = svet ljudi, bogov in polbogov Pomen: vplivala na evropske književnosti razlicnih obdobij.

Srednji vek pri slovencih (1000 do 1400)

Brizinski spomenniki - Pridiga o grehu in pokori

Pisani so v latinici, crkopis je karolinška minuskula. Jezik je slovenšcina v zgodnjem obdobju, brez narecnih posebnosti in tujk.

Je pridiga - polliteralno besedilo. Poucno in vzgojno pridiga preprostejšim, zato vsebuje besedilo ponazoritve - zglede / eksemple iz življenja.

Znacilnosti

V casu od 10. do 14. stoletja se v slovenski književnosti razvija ljudsko slovstvo in polliteraturna besedila za cerkveno rabo (pismenstvo).

Humanizem in renesansa (1400 do 1600)

Romeo in Julija - William Shakespeare

Don Kihot - Miguel de Cervantes

Znacilnosti

Razvila je vse nadzvrsti književnosti

Lirika: Tremi k spojitvi cutne in duhovne lepote - pesniški slog je okrašen s prispodobami in metaforiko, eleganten. Osrednja zvrst je sonet. Glavni predstavnik je Francesco Petrarca. Pripovedništvo: Razvije predvsem novelo in roman. Novela je pripoved krajšega obsega, snov je iz stvarnega življenja, zgradba je zaokrožena okoli enega dogodka, oseb je manj, zaplet in razplet sta presenetljiva, vcasih ima glavno vlogo predmet. Mojster Giovanini Boccaccio. Roman - srednjeveški in novi tipi (pastirski, potepuški, ljubezenski) - mojster Cervantes. Dramatika: Po anticnih vzorcih, novost so snovi in ideje, ki jih je zajemala iz sodobnega življenja. Mojster William.

Reformacija in protestantizem (1550 do 1600)

O zidavi cerkva - Primoz Trubar

Znacilnosti

1550 - izide prva tiskana knjiga: Abecednik in Katekizem. 1600 - nastopi protireformacija. Reformacija: (lat. Reformare - preoblikovati, preurediti) - versko gibanje v Evropi v 16. stoletju. Zahtevala je spremembe cerkva (placevanje odpustkov, razkošje, nemoralnost duhovšcine…). Protestantizem: gibanje, ki nasprotuje cerkvenemu razkošju - borili so se proti praznoverju vernikov, odpravili celibat… Je obdobje, ki temelji na zahtevi po spremembi cerkve, pristopa proti napakam (npr. odpustki), zahteva branje svetega pisma v materinem jeziku. Obdobje je za književnost zelo pomembno, saj je slovenšcina postala knjižni jezik, gre za zacetke slovenske književnosti, ki je še neumetniška, poucna, namenjena cerkvenim potrebam.

Protireformacija

1558 leta je bil izdan ukaz o prepovedi delovanja vseh protestantskih dejavnostih. Tako so pod vodstvom škofa Tomaža Hrena porušili in unicili vse, kar so reformatorji ustvarili (zažgali vse knjige, razen Biblije). Ta književnost je skromna, manj pomembna. Govorimo o t.i. knjižnem zastoju. Med zvrstmi in vrstami se najbolj razširijo pridige, nabožne pripovedi, cerkvene pesmi, duhovne igre.

Barok ()

Na noviga lejta dan - Janez Krstnik Znacilnosti Barok - pretirano,prepolno, izumetricno, okraseno, izrazno zapleteno Za književnost je znacilna slikovito, dogajalna raznovrstnost, bogata metaforika, v temah pogosta nasprotja in razklanost, Slovenska barocna književnost je pomembna, ker je prekinila obdobje literarnega zastoja (protireformacije) - besedila so namenjena cerkveni rabi.

Razsvetljenstvo (1768 do 1819)

Maticek se ženi - Anton Tomaz Linhart Znacilnosti razsvetljenci so s svobodnim razumom razmišljaji o cloveku, kritizirali so praznoverje, zaostalost, verski fanatizem, neukost, predsodke, nestrpnost, nasilje, zastarele državne in družbene oblike - tudi verske, fevdalizem, plemiški privilegij, znacilen je razsvetljenski optimizem. Poudarjajo razum cloveka, njegove potrebe in koristi, sreco. Za ideje uporabljajo književnost, ki je idejna, tendencna, angažirana. Za slovensko književnost je zelo pomembno obdobje, pomeni razvoj slovenske posvetne književnosti (umetniške književnosti).

Romantika (1800 do 1830)

Jevgenij Onjegin - Sergei Puskin Krst pri Savici - France Preseren Sonetni venec - France Preseren Znacilnosti Romantika je umetnostna smer v polovici 19. stoletja, ki je poudarjala subjektivnost, custva in domišlijo. Ime izhaja iz besede roman (romanticno pomeni “tako kot v romanih” - prispodoba za nekaj lepega, nestvarnega, custvenega). usmerjenost v clovekovo notranjost, custva (ljubezen) mocna domišlija (izmišljen svet, nenavadnost) razocaranje nad stvarnostjo, beg iz starega sveta v idealizirano pretelost ali prihodnost. zanimanje za narodovo preteklost in ljudsko pesništvo izpovedovanje custev lirika v prednosti pred epiko, poezija pred prozo) privzdignjenost jezika custveno obarvan slog Realizem (1830 do 1870)

Znacilnosti

Je umetnost objektivne stvarnosti, prikazuje vsakdanje dogajanje in ljudi, je ocitno nasprotje romantike. Romantika - custveno, subjektivno, individualno, izjemno, odmik iz preteklosti Realizem - razum, objektivno, vsakdanje, tipicno, premik v sedanjost Potekal je v 2. polovici 19. stoletja.

Evropski Realizem (1830 - 1870)

Zlocin in kazen - Fjodor Mihajlovic Dostojevski Znacilnosti Francija, Anglija, Rusija

Naturalizem (1870 - 1900)

 • Hiša lutk - Henrik Ibsen
 • Znacilnosti

Je umetnostna smer, skrajna oblika realizma. Je neke vrste fotografiranje resnicnosti. Avtorji so težili k skoraj znanstvenemu opisovanju realnosti, ki s svojimi biološkimi in socialnimi zakoni obvladuje cloveka in njegovo življenje. Držali so se nacela, da je clovek del narave in ga je mogoce raziskovati predvsem kot posledico treh temeljnih naravnih faktorjev, ki so: dednost, okolje in doba oz. zgodovinski trenutek_.

Realizem v Slovenski knjizevnosti (1854 - 1899)

Mejnik - Anton Askerc Visoška kronika - Ivan Tavcar Znacilnosti Slovenska književnost izgublja romanticne znacilnosti, približuje se realizmu. Razlicni izrazi za to obdobje: Romanticni realizem, poeticni realizem, prevlada _obdobje med romantiko in realizmom. Obdobje je za slovensko književnost pomembno: prvic se razvije kratka proza (novela, znacajevka), nastane prvi slovenski roman (J. Jurcic: Deseti brat, 1866), prva pomembnejša dela književne kritike in esejistike - literarni program (F. Levstik: Popotovanje iz Litije do Cateža, 1858). Uveljavi se lirska in epska poezija. Poskus prve izvirne tragedije.

Moderna (1899 - 1918)

Saloma - Oscar Wilde Martin Kacur - Ivan Cankar Hlapci - Ivan Cankar Znacilnosti

Evropska knjizevnosti 20.stol

Preobrazba - Franz Kafka Tujec - Albert Camus Cakajoc Godota - Samuel Beckett Znacilnosti

Ekspresionzem v Slovenski knjizevnosti

Kons. 5 - Srecko Kosovel Matkova Tina - Ivan Pregelj Dogodek v mestu Gogi - Slavko Grum Samorastniki - Prezihov Voranc Bosa pojdiva dekle, obsorej - Karel Destovnik Kajuh Znacilnosti

Sodobna slovenska književnost

Južni otok - Kajetan Kovic Crni decek - Dane Zajc Tantadruj - Ciril Kosmac Manuet za kitaro - Vitomil Zupan Veliki briljantni valcek - Drago jancar Znacilnosti

1230 words