Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Programiranje

Vsebina:


Programer ustvarja nove programe ali sestavne dele programa po dogovorjenih pravilih. Razvijajo programsko opremo. Programiranju rečemo tudi kodiranje. Za reševanje določenih problemov uporabljamo programske jezike.


Vključujejo tudi interdisciplinarna območja kot:

 • Matematika
 • Ekonomija
 • Umetnost
 • Tehnika


Program = izvorna koda določenega programskega jezika. Preveden program je zaporedje ukazov v strojni kodi. Prevajalnik program ki prevede izvorno kodo nekega programskega jezika v strojno kodo. Strojno kodo razume računalnik. En ukaz izvorne kode lahko pomeni več ukazov v strojni kodi.Algoritem

 • Je navodilo za reševanje problema
 • Je seznam korakov do končnega rezultata
 • Zapisan v naravnem jeziku, diagramu poteka, psevdo kodi, programskem jeziku


 • Lastnosti: ima podatke, vrne rezultat, natančno določen, končen, izvedljiv
 • Izvajalec: človek, stroj, el. NapravaRazvoj programske opreme

FAZE:

 1. Opis problema
 2. Analiza problema
 3. Načrtovanje algoritma
 4. Kodiranje
 5. Preizkušanje, vzdrževanje


 • Sintaksa – pravila kako more bit sestavljen program, napake odkrije in javi prevajalnik
 • Semantika – sintaksa pravilna, napačen program -> nerazumevanje problema, slaba tehnika priprave programa
 • Strukturirano načrtovanje - problem razdelimo na podprobleme in jih rešimo
 • Ekstremno načrtovanje - pripravimo testne primere in pričakovane rezultate
 • Čimveč preverjanja – ne moremo preverit če program dela prav, lahko pa ugotovimo, če ne dela pravJava

 • Programski jezik
 • Začetek nastajanja 1991
 • James Gosling in sodelavci v SUN Microsystems
 • Konkurenca C++


 • JRE – programsko orodje omogoča izvajanje prevedenih javanskih programov
 • JDK – razvojno orodje za ustvarjalce programske opreme (JRE included)


 • Shranjevanje: ime.java
 • Preveden program: ime.class
 • Javac (Java Compiler) - ukaz za predvajanje javanske kode
 • Java – ukaz za zagon prevedenega program


Glavna metoda

Public static void main(String[] args){
  // code goes here :)
}


 • \t tabulator
 • \n nova vrstica
 • \' izpis enojnega narekovaja
 • \'' izpis dvojnega narekovaja
 • \\ izpis backslash-a (leve poševnice)

Komentarji

 • // do konca vrstice se ne upošteva kot program
 • /* vse vrstice tu vmes se ne upoštevajo kot program */
//System.out.println("Danes je "lep"dan");
System.out.println("Danes je lep dan");
/*System.out.println(""-to je dvojni narekovaj);
System.out.println()*/


Vnašanje podatkov

Vnos z argumenti

public statuc void main(String[]args)

args - tabela, ki shranjuje vhodne podatke

java imePrograma 1756 2347

imePrograma - zagon programa 1756 - prvi podatek 2347 - drugi podatek

Razred scanner

 • najprej ga uvozimo: import java.util.Scanner;
 • v programu:
System.out.println("Vpiši podatek");
Scanner podatek = new Scanner(System.in);
String spremenljivka = podatek.next();
String spremenljivka = podatek.nextLine();
podatek.close();

podatek.next() je za eno besedo podatek.nextLine() pa za več besed

 • kje je podatek?
  • v spremenljivki spremenljivka
  • tip podatka je String (niz)

Razred bufferedReader

 • iport java.io.*
 • public static void main(String[] args) throws IOException
system.out.println("Vpiši podatek");
BufferedReader podatek = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String spremenljivka = podatek.readLine();
podatek.close();


Generiranje naključnega števila

 • Math.random() - vrača decimalne vrednosti med0 in 1 (0,999…)
 • Kaj vrača spodnji stavek?
int x = (int)(Math.random()*7)

nevem

 • in naslednji stavek?
int x = (int)(Math.random()*6+5)

tudi nevem


Pretvorbe med tipi

 • pri vnosu podatkov - ponavadi iz String v int, long, double, float
 • med izvajanjem programa - med številskimi tipi ali pri tvorjenju niza številk
Začetni pod. tip Končni pod. tip Način spremembe
String int Integer.parseInt(spremelnjivka)
int String Integer.toString(spremelnjivka)
String Double Double.valueOf(spremelnjivka).doubleValue()
Double String Double.toString(spremelnjivka)
Ostali tipi (ne String) int (int)spremelnjivka


Primerjalni operatorji

 • pri preverjanju pogojev (pogojni stavki, zanke)
znak pogoj primer
> večje a>b
>= večje ali enako a>=b
< manjše a<b
<= manjše ali neenako a<=b
== enako a==b
!= ni enako a!=b


 • če preverjamo več pogojev
Znak Pogoj Primer
&& IN (AND) a==b && b<c
|| ALI (OR) a==b || b<c


Pogojni stavek

if

 • preveri izpolnjenost pogoja ali več pogojev (primerja vrednosti spremenljivk)

Diagram logike if stavka

if (pogoj) {
	stavek ali več stavkov
}

if else

Diagram logike if else stavka

if (pogoj) {
	stavek ali več stavkov
} else {
	stavek ali več stavkov
}

if else if else

slika logike if else if elsa

if (pogoj) {
	stavek ali več stavkov
} else if (pogoj) {
	stavek ali več stavkov
} else {
	stavek ali več stavkov
}

if na kratko

(pogoj) ? čeJePogojIzpolnjen:čePogojNiIzpolnjen

Primer:

int a = 5;
int b = 3;
int x = (a>b) ? a:b;
System.out.println(x);

Switch

 • Primerjamo vrednost spremenljivke s konstanto - uporaben, če so vrednosti spremenljivke pričakovane
switch (spremenljivka) {
case vrednost1:
	stavki;
break;
case vrednost2:
	stavki;
break;
.
.
.
case vrednostN:
	stavki;
break;
default:
	stavki;
}

to treba malo lepše razložit

DN: simulacija meta (bacanja) kock - zaženeš program in izpiše pattern od kocke iz *

* *  * *
* *  *
* *  * *

in tko naprejVaje

Potovanje vlaka

Napiši program, ki sprejme čas odhoda in čas prihoda vlaka, ter nam izpiše trajanje potovanja.

import java.io.*;

public class PotovanjeVlakov {

 public static void main(String []args) throws IOException {

  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

  // vnos odhoda
  System.out.println("Vnesite cas odhoda: (npr. - 4.20)");
  String[] odhod = vhod.readLine().split("\\.");

  // vnos prihoda
  System.out.println("Vnesite cas prihoda: (npr. - 16.19)");
  String[] prihod = vhod.readLine().split("\\.");

  // pretvorba v minute
  int mo = Integer.parseInt(odhod[0]) * 60 + Integer.parseInt(odhod[1]);
  int mp = Integer.parseInt(prihod[0]) * 60 + Integer.parseInt(prihod[1]);

  int potovanje = 0;

  // logika in racunanje
  if (mo != mp) {
   // ce sta odhod in priod razlicna
   if (mo > mp) {
    // pomeni da je prihod naslednji dan
    potovanje = (24 * 60 - mo) + mp;
   } else {
    // pomeni da je prihod isti dan
    potovanje = mp - mo;
   }

   // pretvorba v lepsi format za izpis
   String trajanjePotovanja = "" + (int)(potovanje / 60) + "h " + (potovanje % 60) + "m";

   // Izpis rezultata
   System.out.println("Trajanje potovanje je " + trajanjePotovanja);

   } else {
    System.out.println("Fizično nemogoče");
  }
 }
}

Vredno je omeniti da ta program ne preveri ali je vpis podatkov pravilen (npr. 1 bi bil napačen vnos in sesul program). V tem primeru je vredu saj to ni bil del naloge, načeloma pa se tudi to vgradi.Zanke

Stavek ali skupino stavkov izvedemo večkrat zaporedoma.

Zanka for

Diagram zanke for - ne lih tanajbolši ma kajčeš

for (int i=0; i<kolikokratSeZankaIzvede; i++)
for (int i=kolikokratSeZankaIzvede; i>0; i--)

int i=0; in int i=kolikokratSeZankaIzvede; - deklariramo spremenljivko (števec) ki ga običajno nastavimo na min ali max vrednost.

i<kolikokratSeZankaIzvede; in i>0; - pogoj za izvedbo ukazov - se preveri pred vsako izvedbo zanke.

i++ in i-- - povečanje ali zmanjševanje števca po vsaki izvedbi zanke.

Primer

for (int i=0; i<kolikokratSeZankaIzvede; i++) {
	koda
}

Zanka while

Diagram while zanke

Preveri pogoj in ponavlja blok stavkov, dokler je pogoj izpolnjen.

while (pogoj) {
	koda
}

Zanka do while

Diagram do while zanke

Izvede se blok stavkov, šele potem preveri izpolnjenost pogoja, kar pomeni da se izvede vsaj enkrat.

do {
	koda
} while (pogoj)Vaje

1) množenje števk ki niso 0

napiši program, ki bo prebral naravno število in izračunal produkt njegovih od 0 različnih števk. Torej št 1203 = 1 x 2 x 3 = 6

import java.io.*;

public class MnozenjeRazenNicel {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  // dev inputa
  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  // vprasa za stevilo
  System.out.println("Vnesite naravno število");
  // st pretvori v int
  int s = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  // def produkta
  int p = 1;
  // dokler je st vecje od nic
  while (s > 0) {
   // preveri ce zadnja stevlka ni nic
   if (s%10 != 0) {
    // ce je zmnozi produkt s to stevilko
    p = p * (s%10);
   }
   // potem odstrani zadnjo stevilko iz s
   s = s/10;
  }
  // pokaze koncni produkt
  System.out.println(p);
 }
}

2) večkratniki števila 7 med dvemi števili

Napiši program, ki sprejme 2 naravni števili, in nam pove koliko večkratnikov števila sedem je vmes.

import java.io.*;

// primer: sprejme 5 in 15. vmes sta dva veckratnika (7 in 14)

public class VeckratnikiSedmice {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  // vpraša za število
  System.out.println("Vnesite prvo naravno število");
  int st1 = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  
  System.out.println("Vnesite drugo naravno število");
  int st2 = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  
  int stVec = 0;
  
  for (int i = st1+1; i < st2; i++ ) {
   if (i%7==0) {
    stVec++;
   }
  }
  
  System.out.println("Stevilo veckratnikov: "+stVec);
 }
}

3) pretvorba iz desetiškega v dvojiško število

Pretvori desetiško število v dvojiško.

import java.io.*;

// primer: 3 = 00000011

public class DesToDv {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  
  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
  System.out.println("Vnesite desetiško število");
  
  int dec = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  int ost = 0;
  String bin = "";
  
  while (rez > 0) {
   
   ost = dec % 2;
   dec = dec / 2;
   bin = ost + "" + bin;
   
  }
  
  System.out.println("Dvojiska verzija stevila je: " + bin);
 }
}

4) pretvorba iz desetiškega v osmiško število

Pretvori desetiško število v osmiško.

import java.io.*;

public class DesToOct {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  
  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
  System.out.println("Vnesite desetiško število");
  
  int dec = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  int ost = 0;
  String oct = "";
  
  while (dec > 0) {
   
   ost = dec % 8;
   dec = dec / 8;
   oct = ost + "" + oct;
   
  }
  
  System.out.println("Oktalna verzija stevila je: " + oct);
 }
}

5) pretvorba iz desetiškega v šestnajstiško

Pretvori desetiško število v šestnajstiško.

import java.io.*;

public class DesToHex {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  
  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
  System.out.println("Vnesite desetiško število");
  
  int dec = Integer.parseInt(vhod.readLine());
  int ost = 0;
  String hex = "";
  String[] nums = {"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"};
  
  while (dec > 0) {
   
   ost = dec % 16;
   dec = dec / 16;
   hex = nums[ost] + "" + hex;
   
  }
  
  System.out.println("Sestnajstiska verzija stevila je: " + hex);
 }
}

6) večkratniki 7 z enicami večjimi kot stoticami

Izpiši vse 3 mestne večkratnike števila 7, ki imajo enice večje kot stotice. Števila naj se izpišejo po 5 v vrsto.

import java.io.*;

public class VeckratnikiSedemVecjeEniceKotStotice {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  
  BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  
  int min = 105; // najmanjsi trimestni veckrat
  int max = 999; // najvecje mozno tromestno stevilo
  
  int maxLineWidth = 5; // najvec stevil kar je lahko v eni vrstici
  int curLinePos = 1; // trenutna pozicija v liniji
  
  while (min <= max) {
    
   // preveri ce so enice vecje od stotic
   if (min%10 > min/100) {
    
    if (curLinePos % maxLineWidth != 0) {
     System.out.print(min + " ");
    } else {
     System.out.println(min + " ");
    }
    curLinePos++;
   }
   min = min + 7;
  }
 }
}

7) računanje točk in zmag v nogometu

Napiši program, ki sprejme število točk od ekipe in število odigranih tekem (nogomet). Izpišite na kakšen način je možno doseči tako število točk.

8) računanje možnosti pakiranja jagodNizi

Niz je lahko sestavljen iz znakov, presledkov, ločil.

String niz = "Niz je besedilo.";
String krneki = "E898 z72$:) )?*-_14ffw";


OPERACIJE Z NIZI

Število znakov v nizu dobimo z niz.length().

Združevanje nizov:

String niz1 = "Kosa stari ";
String niz2 = "kaj ti?";

System.out.println(niz1 + niz2); // "Kosa stari kaj ti?"
System.out.println(niz1.concat(niz2)); // "Kosa stari kaj ti?"

Zamenjava znakov v nizu

V nizu zamenjamo znake oz. dele niza z metodo replace().

String zamenjano = niz.replace("del niza", "nov del niza");

Del niza pa zbrišemo tako da zamenjao želeni del niza s praznim nizom:

String zamenjano = niz.replace("del niza", "");

Nekatere ostale metode za delo z nizi

niz.charAt(index) // vrne znak, ki je na ideksu
niz.equals(niz1) // primerja niz in niz1, če sta enaka vrne true
niz.indexOf(niz1) // vrne indeks, kjer se niz1 prvič pojavi v nizu, če ne najde vrne -1
niz.substring(a,b) // vrne del niza med indeksom a in b, če ne najde vrne -1

Cepljenje niza v tabelo

String[] tabela = niz.split("lociloMedElementi")

Ločilo med elementi pove, kako so elementi, ki jih vpisujemo v tabelo, ločeni med sabo v nizu. Primer:

String eh = "kaj je s tabo človek kaj si nor?";
String[] = eh.splot(" "); // "kaj", "je", "s" ... "nor?"


DN: napiši program, ki prebere niz s tipkovnice, in ga izpiše tako, da vsakoč ko naleti na a nadaljuje z izpisom na naslednji vrstici.

"abrakadabra"
> pomeni ena vrstica

>
>abr
>ak
>ad
>ab
>abr
>a


Tabele

 • spremenljivka, ki lahko vsebuje več podatkov
 • v eno spremenljivko lahko shranimo več vrednosti

Enodimenzionalne tabele

Deklaracija in inicializacija

tip ImeTabele[] = {vrednost1, vrednost2, ..., vrednostN};
tip[] ImeTabele = {vrednost1, vrednost2, ..., vrednostN};

Vse vrednosti so istega tipa (določen z deklaracijo).

String[] sadje = {"banana", "jabolko", "hruška"};
int stevilke[] = {1,2,3,4,5,6,7,77,420};

Dostop do vrednosti:

System.out.println(sadje[1]); // kaki

[index] - se začne z 0. Mesto, na katerem se nahaja vrednost, je za eno večja od njegovega indexa.


Primer:

String sadje[] = new String[4];

-tabela sadje je tipa string in ima 4 mesta

 • dokler ne določimo drugače so vse vrednosti tabele null
 • pri številskih tipih bi bile vrednosti 0

Določitev vrednosti v tabeli:

sadje[0] = "banana";
sadje[1] = "melona";
sadje[2] = "kivi";
sadje[3] = "lubenica";