Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Razvoj spletnih aplikacij

JavaScript

Operatorji

Operatorji v JavaScriptu nam omogočajo primerjanje vrednosti. JavaScript ima __ operatorjev.

Aritmetični operatorji

Uporabi se jih za vršenje računskih / aritmetičnih operacij na vrednostih oz. spremenljivkah.

Operator Opis Primer
+ Prištevanje 2 + 3 = 5
- Odštevanje 3 - 2 = 1
* Množenje 3 * 2 = 6
/ Deljenje 3 / 2 = 1.5
% Ostanek 3 / 2 = 1
++ Zvišanje 3++ = 4
-- Znižanje 3-- = 2

Dodelitveni operatorji

Uporabi se jih za dodelit spremenljivkam vrednost. Če za primer vzamemo x = 10 in y = 15 nam spodnja tabela razloži uporabo teh operatorjev.

Operator Primer Enako kot Rezultat x
= x = y x = y x = 5
+= x += y x = x + y x = 15
-= x -= y x = x - y x = 5
*= x *= y x = x * y x = 50
/= x /= y x = x / y x = 2
%= x %= y x = x % y x = 0

Operatorji nizov

Operator x in operator += se lahko tudi uporabi za združevanje nizov.

Operator Primer niz1 niz2 niz3
+ niz3 = niz1 + niz2 "Ja " "fino!" "Ja fino!"
+= niz1 += niz2 "Ja fino!" "fino!" ""

Primerjalni operatorji

Če definiramo x = 5 spodnja tabela prikazuje operatorje:

Operator Opis Primerjava Vrne
== Enako x == 8
x == 5
false
true
=== Enaka vrednost in pod. tip x === "5"
x === 5
false
true
!= Ni enako x != 8 true
!== Ni enaka vrednost ali pod. tip x !== "5"
x !== 5
true
false
> Večje x > 8 false
< Manjše x < 8 true
>= Večje ali enako x >= 8 false
<= Manjše ali enako x <= 8 true

Logični operatorji

Za primer vzamemo x = 6 in y = 3.

Operator Opis Primer
&& In (x < 10 && y > 1) //true
|| Ali (x === 5 || y === 5) //false
! Ni / ne !(x === y) //true

Obstaja še operatorjev, kot so bitni operatorji, typeof operatorji, delete operator…

Selektorji

Štirje osnovni selektorji, ki nam vrnejo HTML elemente so getElementById, getElementsByClassName, querySelector in querySelectorAll. So metode na document elementu, zato jih pokličemo tako: document.querySelector('a');

getElementById()

Sprejme String ki je id od elementa ki ga želimo najti.

document.getElementById('ime'); // vrne: element z id="ime"

getElementsByClassName()

Sprejme String ki je razred oz class od elementov, ki jih želimo najti. Vrne nam HTMLCollection objekt, ki je tabeli (array) podobna zbirka HTML elementov. Naprimer prvi element v HTMLCollection objektu lahko dostopamo enako kot v tabeli (array).

document.getElementsByClassName('gumb'); // vrne: HTMLCollection elementov s class="gumb"

querySelector()

Sprejme String ki je kakeršenkoli CSS selektor, vrne prvi element ki ustreza temu selektorju.

document.querySelector('ul li a.navlink');
// vrne prvi linke s class="navlink" ki so v li elementu, ki je v ul elementu

querySelectorAll()

Sprejme String ki je kakeršenkoli CSS selektor, vrne vse elemente ki ustrezajo temu selektorju.

document.querySelectorAll('ul li a.navlink');
// vrne vse linke s class="navlink" ki so v li elementu, ki je v ul elementu

Metode na nizu (String)

Na začetku definiramo niz, na kateremu potem kličemo metode in spodaj prikaženo rezultat. V vsakem primeru je uporabljen začetni string, nikoli ni uporabljen rezultat katere druge metode. Metoda console log, ki je uporabljena v spodnjih primerih samo zapiše kar je znotraj oklepajev v konzolo. V brskalniku jo lahko najdemo s klikom na gumb F12 in potem kliknemo na zavihek console.

var niz = "Ne se hojsat!";

length

To je lastnost niza, kjer je shranjena dolžina tega niza.

console.log( niz.length ); // rezultat: 13

English documentation

charAt()

Vrne črko ki je na n-1 mestu. To zato ker se kot v večini drugih programskih jezikih šteti začne od 0.

console.log( niz.charAt(1) ); // rezultat: "e"

English documentation

indexOf()

Vrne nam število ki nam pove na katerem mestu v nizu je črka (v tem primeru) c. S tem da nam ta metoda vrne mesto kjer se ta znak prvič pojavi. Enak znak se lahko pojavi večkrat kot tudi v spodnjem primeru, vendar nam bo vrnilo samo mesto prvega. V primeru da se znak ne nahaja v tem nizu nam metoda vrne -1.

console.log( niz.indexOf("e") ); // rezultat: 1

Ta metoda lahko sprejme še en argument, ki ji pove kje naj začne iskat. Torej če damo v drugi argument npr. število 2 bo nam vrnila index od lokacije kjer se prvič pojavi ta znak od tretjega znaka naprej.

console.log( niz.indexOf("e", 2) ); // rezultat: 4

English documentation

toUpperCase()

To je metoda, ki pretvori vse znake v nizu v velike črke če obstajajo.

console.log( niz.toUpperCase() ); // rezultat: "NE SE HOJSAT!"

toLowerCase()

To je metoda, ki pretvori vse znake v nizu v majhne črke če obstajajo.

console.log( niz.toLowerCase() ); // rezultat: "ne se hojsat!"

replace()

Je metoda, ki vrne enak niz kot tisti na katerem je bil klican, s tem da je beseda oz kombinacija znakov w1 zamenjana s kombinacijo znakov w2. Zamenja kjerkoli se pojavi ta kombinacija ne samo prvi pojav.

console.log( niz.replace("hojsat", "guncat") ); // rezultat: "ne se guncat!"

slice()

Slice vrne “izvleček” oz. določen del niza brez spreminjanja originalnega niza. Sprejme št. kjer začne “rezati” in lahko damo tudi drugo število ki pove kje konča rezat. V primeru da damo samo eno število bo vrnilo niz od začetnega znaka do konca niza.

console.log( niz.slice(1) ); // rezultat: "e se hojsat!"
console.log( niz.slice(1,5) ); // rezultat: "e se"

substring()

Zelo podobno metodi slice. Podrobne razlike so razložene tukaj. V zgornjih primerih bi substring deloval enako kot slice.

substr()

Metoda substr se od metode substring razlikuje v tem da substring sprejme do 2 argumenta - start in stop position, substr pa strt in length.

console.log( niz.substring(4,8) ); // rezultat: "e ho"
console.log( niz.substr(4,8) );    // rezultat: "e hojsat"

Drugi argument metode substr je koliko znakov po začetnem naj vzame, od substring pa na katerem znaku naj se ustavi.

Vaje s nizi (stringi)

Napiši kodo ki iz imena (“ime priimek”) ne glede na to kako je napisano spremeni da so velike začetnice, druge črke pa male. To naj deluje tudi če ima nekdo srednje ime in ali 2 priimka (torej do 4 imena).

Vsak problem ima miljon rešitev, tukaj je pa demonstrirana samo ena in to je rešitev z metodo forEach() in split().

var ime = "JAneZ vajkaRD VaLVasoR";

var deliImena = ime.split(" ");

deliImena.forEach(function(del, index){
  deliImena[index] = del.charAt(0).toUpperCase() + del.substring(1).toLowerCase();
});

console.log( deliImena.join(" ") ); // rezultat: "Janez Vajkard Valvasor"

Metoda forEach() ni podprta v vseh verzijah brskalnikov - naprimer internet explorer je ne podpira razen v tazadnji verziji. Podobno rešitev se da naredit s tem da namesto forEach() uporabimo zanko for. Razlika je v vrstici kode ali dveh.

If stavek

If stavek uporabljamo za definirat kodo, ki se izvrši v primeru da je določen pogoj true. If else se uporabi za preverit nov pogoj, v primeru da je prejšnji false. Else se uporabi za primer, da so vsi predhodnji pogoji in if / if else stavki false.

const g = document.querySelector('#gender-input').value;

if ( g == 0 ) {
  console.log("It's a boy!");
} else if ( g == 1) {
  console.log("It's a girl!");
} else {
  console.log("It's an Apache helicopter!"");
}

V zgornjem primeru se najprej preveri, če je vrednost inputa 0. V primeru da je to res se izvrši koda definirana v if. V primeru da je prvi pogoj false torej input ni 0 se preveri ali je vrednost 1. V primeru da je se izvrši koda definirana v else if. Če sta pa oba pogoja false se izvrši kode definirana v else.

Najprej se preveri if. If else se preveri SAMO če je predhodnji pogoj false. Else se pa izvrši SAMO v primeru da so vsi prejšnji pogoji false.

Obstaja krajša verzija if stavka:

pogoj ? koda_ce_je_true : koda_ce_je_false

Primer realne uporabe:

arr.length > 0 ? console.log('Array has items') : console.log('Array is empty');

Metoda addEventListener()

Metodo addEventListener() lahko pokličemo na kateremukoli html elementu. Sprejme dogodek katerega želimo spremljati, funkcijo ki se izvrši po temu dogodku in useCapture (več o tem kasneje). Ta metoda potem doda elementu event handler za določen dogodek (brez da prekine druge), kot je naprimer click, keydown, resize, focus, blur… Elementu lahko dodamo več event handlerjev za določen dogodek. Event handler je funkcija, ki se bo izvršila ko se zgodi določen dogodek.

V spodnjem primeru dodamo elementu z idjem warning funkcijo, ki nam bo sporočila da smo žrtev virusa, v primeru da kliknemo na ta element.

document.querySelector('#warning').addEventListener('click', function(){
  window.alert('POZOR! STE ŽRTEV VIRUSA');
})

Nu nujno da definiramo funkcijo ki jo želimo izvršiti znotraj parametra - uporabimo lahko tudi zunaj definirano funkcijo.

document.querySelector('#warning').addEventListener('click', alertUser)

POZOR! v JavaScriptu funkcije, ki so dodane v parameter neke druge funkcije ne smejo imeti () na koncu saj se v tem primeru izvršijo takoj ko brskalnik prebere to vrstico kode.

POVEZAVE

useCapture

Kot zanimivost in če bo komu gdaj rablo si lahko pogledaste useCapture (drugi parameter addEventListener funkcije). Na kratko povedano odloča o vrsnemu redu izvrševanja event handlerjev.

Mozilla MDN dokumentacija, vprašanje na StackOverflow.


ŠE ZA DODAT

event listener za keypress - razlika med keyCode, charCode in which

Misc functions / methods

  • click
  • value (bol property)
  • innerHTML

PHP

XAMPP

Povezava z bazo

finally

1756 words